Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Khi truy cập vào trang web News Geek, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật pháp hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

2. Sử dụng giấy phép

Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của News Geek chỉ để xem tạm thời cho cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  1. sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  2. sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để trưng bày công khai (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của News Geek;
  4. xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc 'sao chép' tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị News Geek chấm dứt bất kỳ lúc nào. Sau khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải xóa mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  1. Các tài liệu trên trang web của News Geek được cung cấp 'nguyên trạng'. News Geek không đưa ra bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đồng thời từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các vi phạm quyền khác.
  2. Hơn nữa, News Geek không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, News Geek hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của News Geek, ngay cả khi News Geek hoặc đại diện được ủy quyền của News Geek đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của News Geek có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. News Geek không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. News Geek có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên News Geek không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

News Geek chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không hàm ý sự chứng thực của News Geek đối với trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều có nguy cơ riêng của người dùng.

Sửa đổi

News Geek có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật của News Geek và bạn phải tuân theo thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án ở Tiểu bang hoặc địa điểm đó mà không thể hủy ngang.