Sự kiện của thế kỷ !? Một chút về sao chổi Halley!

Kích thước và hình thức

Mặc dù anh ta được coi là "nhỏ bé" trên Trái đất, anh ta không liên quan gì đến việc nhỏ bé!

Sự xuất hiện của sao chổi Halley

Báo cáo quan sát đầu tiên của Halley từ năm 240 trước Công nguyên với ghi chép trong một số tác phẩm của Trung Quốc và Babylon.

Bạn muốn biết khi nào sẽ vượt qua chặng tiếp theo của Comet Halley và biết thêm thông tin về nó?